3
براساس آمار‌های پلیس انگلیس و ولز، هر روز یک کودک در مدرسه مورد تجاوز قرار می‌گیرد و در هر روز سال تحصیلی سه مورد خشونت جنسی به پلیس گزارش می‌شود.
ارسال دیدگاه