5
با دستور سروزیر ایالت سند پاکستان تدابیر شدیدی برای تامین امنیت هزار و ۹۹۶ حسینه و بارگاه در ایام محرم الحرام آغاز شد.
ارسال دیدگاه