5
نسخه فرعی فیلم سینمایی "سریع و خشن" با نام "هابز و شاو" هم اکنون چهار بازیگر اصلی خود را انتخاب کرده است.
ارسال دیدگاه