5
مدیرجهاد کشاورزی شهرستان اهراز مبارزه با آفت شته روسی در سطح 5700 هکتار از مزارع گندم شهرستان اهر خبر داد.
ارسال دیدگاه