5
کرسی «تغییر میدان مدیریت به نفع مدیریت جهادی؛ راهبردها و قاعده‌ها» از سوی گروه مدیریت اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار می‌شود.
ارسال دیدگاه