5
ذکی پور گفت: انتظارات و توقعات ما از فلسفه به طور اعم و فلسفه اسلامی به طور اخص بسیار زیاد شد، ما انتظار نوعی معجزه از فلسفه و فلسفه اسلامی داریم تا به توسعه دست پیدا کنیم.
ارسال دیدگاه