6
کرسی ترویجی شاخصه های اجتهاد تمدن ساز با حضور احمد رهدار، محسن الویری و محمدحسین ملک زاده در قم برگزار می شود.
ارسال دیدگاه