3
فدراسیون تیراندازی ایران با ماکسیموویچ قطع همکاری کرد.
ارسال دیدگاه