5
دستکم شش نظامی ترک در حمله عناصر حزب کارگران کردستان یک پاسگاه مرزی در استان حکاری زخمی شدند.
ارسال دیدگاه