2
یک خانواده به همراه کودک خردسالشان در قطار بودند که پدر خانواده از چند نوجوان که در انجا حضور داشتند درخواست می‌کند تا از کالسکه کودک شان مراقبت کنند.
ارسال دیدگاه