4
برادر مرد آزرا سوار به قتل برادرش با شلیک گلوله اعتراف کرد.
ارسال دیدگاه