4
مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب گفت: ۱۹ استان با بارش کمتر از ۱۰ درصد روبرو بودند در این بین ۵ استان وضعیت بسیار بحرانی دارند به طوریکه کاهش بیش از ۵۰ درصدی را شاهد بودند.
ارسال دیدگاه