5
عناصر تروریستی «هیات تحریر الشام، تجمع سرایا داریا و کتیبه التوحید و الجهاد» برای چندمین بار متوالی مواضع نیرو‌های دفاع مردمی را در شهرک‌های محاصره شده الفوعه و کفریا در شمال شرق استان ادلب هدف قرار دادند.
ارسال دیدگاه