3
ریچارد پری وزیر انرژی آمریکا تاکید کرد آمریکا از انرژی به عنوان حربه اعمال فشار علیه ایران و روسیه استفاده خواهد کرد.
ارسال دیدگاه