1
خطیب موقت نماز جمعه تهران گفت: اقتدار دفاعی، منطقه ای، نظامی و علمی ایران باچهل سال قبل قابل مقایسه نیست . امریکادر همه این ابعاد در حال نزول و پسرفت است. آن هیمنه را در دنیا ندارد و در دیپلماسی عمومی شکست خورده است.
ارسال دیدگاه