4
معاون اداره بهداشت هرات گفت: پس از بررسی مناطق مختلف هرات در کانالهای آب شهری یک نمونه مثبت ویروس فلج اطفال ثبت شده است.
ارسال دیدگاه