3
جلسه مشترک میان مدیران ارشد شرکت بهره برداری متروی تهران وحومه و مدیران ارشد شرکت بهینه سازی مصرف سوخت برای شناسایی ظرفیت فضای‌های تبلیغاتی مترو برای فرهنگ سازی در زمینه بیهنه سازی مصرف سوخت برگزار شد.
ارسال دیدگاه