2
جلسه کمیته مشورتی و برنامه ریزی پنجمین اجلاس عمومی مجمع شهرداران آسیایی در محل دبیرخانه دائمی این مجمع در تهران برگزار شد.
ارسال دیدگاه