5
مجموعه تاریخی عباس‌آباد از آثار تاریخی استان مازندران محسوب می شود.
ارسال دیدگاه