3
بحث کارمزد جایگاه‌های سوخت و نارضایتی از میزان و نحوه پرداخت را دلیلی بر عملکرد گا‌ها ضعیف خود در خدمات دهی بیان می‌کنند که در این راستا سیستم حق العمل کاری جایگزین سیستم کارمزد شد.
ارسال دیدگاه