5
وزیر کشور در حکمی سید محمدعلی افشانی را به عنوان شهردار شهر تهران منصوب کرد.
ارسال دیدگاه