6
خرابی های گسترده به جا مانده از طوفان مایکل در آمریکا منجر به کشته شدن 6 تن شد.
ارسال دیدگاه