6
نوری همدانی گفت: یکی از بهترین ثمرات رفق و مدارا کردن مردم با یکدیگر، به آرامش رسیدن جامعه و حرکت به سوی پیشرفت و تکامل است.
ارسال دیدگاه