9
خدایا! در این روز مرا سراپا به رحمت خود غرق نما و هم توفیق و پاکی از گناه روزی فرما و دلم را از تاریکی های تهمت پاک دار ، ای مهربان بر بندگان مؤمن خویش.
ارسال دیدگاه