4
احسان کردن به دیگران از ویژگی‌های مسلمانان و متقین شمرده می‌شود. جامعه امروز ما به این مفاهیم نیازمند است؛ چرا که مدینه فاضله‌ای که در پرتو احکام الهی تبیین می‌شود، بدون توجه به چنین مفاهیمی تشکیل نمی‌شود.
ارسال دیدگاه