23
وزیر نفت در حکمی، مسعود کرباسیان را برای مدت n, سال به عنوان مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران و معاون وزیر نفت منصوب کرد.
ارسال دیدگاه