4
بهره وری به عنوان مفهومی حاصل از کارایی و اثر بخشی تاثیر چشم گیری در رشد و توسعه اقتصادی دارد که این مفهوم به دلیل اهمیت خود در زیر مجموعه های مختلف برنامه ریزی و مورد استفاده قرار می گیرد.
ارسال دیدگاه