4
حسینی بوشهری عضومجلس خبرگان رهبری گفت: تبلیغ دین باید  بر اساس نیازهای جامعه صورت بگیرد. باید در کنار مردم باشیم و نیازهای آنها را برآورده سازیم.
ارسال دیدگاه