5
مجلس علیای پارلمان ژاپن توافقنامه جدید ترنس-پسیفیک را تصویب کرد.
ارسال دیدگاه