4
دادگاه ترکیه دستور داد تا کشیش آمریکایی همچنان در بازداشت باقی بماند.
ارسال دیدگاه