3
برای خری خودروی ساینا در بازار باید از 40 میلیون تا 60 میلیون تومان هزینه کرد.
ارسال دیدگاه