3
کارشناس مسائل غرب آسیا گفت: ایران و عراق پیوند‌های تاریخی و فرهنگی مشترکی دارند. درعرصه همکاری‌های اقتصادی و حمل و نقل هم روابط فراوانی وجود دارد و دو طرف سود‌های زیادی از این ارتباط برده و می‌برند. البته برخی کشور‌ها مخالف رابطه صمیمانه ایران و عراق هستند.
ارسال دیدگاه