3
گزارش هفته این شماره خط حزب‌الله با عنوان «عملیات بدون نقشه؛ عملیات کور» به چرایی نیاز داشتن به نقشه راه اقتصادی برای پیشرفت پرداخته است.
ارسال دیدگاه