2
براى شهادت و یا رفتن تلاش نکنید براى رضاى او کار کنید و بگویید خداوندا نه براى بهشت که و نه براى شهادت اگر تو ما را در جهنمت بیندازی و فقط از ما راضى باشى براى ما کافى است.
ارسال دیدگاه