5
این تصور که خصوصی سازی دقیقا معادل با مردمی سازی اقتصاد است و حتما به رشد و بهره وری اقتصادی می انجامد از آن دسته پیش فرض‌هایی است که در میدان عمل کاملا درست از آب در نمی‌آید.
ارسال دیدگاه