3
معاون بهداشت وزارت بهداشت، از انتخاب ایران به عنوان رییس بعدی کنوانسیون کنترل دخانیات، خبر داد و گفت: در جریان برگزاری هشتمین کنفرانس اعضای کنوانسیون چارچوب کنترل دخانیات، ایران به عنوان رییس نهمین نشست اعضای کنوانسیون کنترل دخانیات انتخاب شد.
ارسال دیدگاه