65
مشکل عمده‌ جامعه ما همین است که همه‌ مسائل را سیاسی می‌کنند و با این کار مانع طرح مسائل به طور سالم می‌شوند.
ارسال دیدگاه