43
مردی جوان که ۱۲ رأس از گوسفندان گله پدرش را سرقت کرده بود، دستگیر شد.
ارسال دیدگاه