3
آمار‌های منابع کشتیرانی حاکی از آن است که شرکت نایارا انرژی هند در ماه آگوست نسبت به ماه گذشته، خرید نفت از ایران را افزایش داده است.
ارسال دیدگاه