4
میدل ایست آی در گزارشی نوشته است که تحلیلگران بر این باورند که بسته شدن دفتر جنبش آزادی بخش فلسطین در آمریکا توسط کاخ سفید گام دیگری برای تحمیل شرایط بر فلسطینیان و در تضاد با فرآیند صلح است.
ارسال دیدگاه