3
پایگاه اطلاع رسانی Khamenei.ir اطلاع نگاشتی با موضوع "پیشنهادات موجود برای حل مشکلات اقتصادی" را منتشر کرده است.
ارسال دیدگاه