607
1397-01-18 نظرخواهی در خصوص پیش نویس غیرقابل استناد ویرایش پنجم مبحث نهم مقررات ملی ساختمان


135
موضوع “اخلاق حرفه ای در مهندسی ساختمان” مطابق کدامیک از موارد ذیل است؟ 1- ماده 2 قانون ...