504
PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Genel Esaslar. Amaç. Madde 1- Bu yönergenin amacı, Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı olan İl Personel Müdürlüğünün, hizmet alanlarına, görevlerine ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.