301
1-در سلام کردن پیشقدم باشید و جواب سلام را هم به گرمی بدهید. آیا برای شما هم پیش آمده که ...


982
مشتری مداری با استخدام هر عضوی از سازمان آغاز می شود; احترام در همه جا و برای همه ...