769
امین نیکفر، مربی تخصصی دانشگاه استنفورد آمریکا شد "شهنازی خبر داد:"یک ایران، یک صدا ...


190
هزاره‌ها یکی از اقوام افغانستان و کشورهای همجوار می‌باشند. گروه‌های اقلیت هزاره ...