982
به گزارش خبرگزاری مهر ، هشتمین دور گفت وگوی دینی اسلام و مسیحیت ارمنی حوزه سیلیسی، ۶ ...


861
هشتمین دور گفت‌وگوی دینی اسلام و مسیحیت ارمنی حوزه سیلیسی، 6 تا 8 تیرماه سال جاری در ...


437
به گزارش مجله بارش از خبرگزاری مهر، هشتمین دور گفت‌وگوی دینی اسلام و مسیحیت ارمنی ...


809
هشتمین دور گفت وگوی دینی اسلام و مسیحیت ارمنی حوزه سیلیسی، ۶ تا ۸ تیرماه سال جاری در ...


760
1 day ago · هشتمین دور گفت‌وگوی دینی اسلام و مسیحیت ارمنی حوزه سیلیسی، به همت مرکز گفت‌وگوی ...


641
هشتمین دور گفت‌وگوی دینی اسلام و مسیحیت ارمنی حوزه سیلیسی، در تیرماه آتی در لبنان ...


807
هشتمین دور گفت‌وگوی دینی اسلام و مسیحیت ارمنی حوزه سیلیسی، ۶ تا ۸ تیرماه سال جاری در ...


296
هشتمین دور گفت وگوی دینی اسلام و مسیحیت ارمنی حوزه سیلیسی ... برگزار می شود - / #وگوی# ...


630
هشتمین دور گفت‌وگوی دینی اسلام و مسیحیت ارمنی حوزه سیلیسی، 6 تا 8 تیرماه سال جاری به ...


238
هشتمین دور گفت‌وگوی دینی اسلام و مسیحیت ارمنی حوزه سیلیسی، به همت مرکز گفت‌وگوی ...


422
هشتمین دور گفت‌وگوی دینی اسلام و مسیحیت ارمنی حوزه سیلیسی، ۶ تا ۸ تیرماه سال جاری در لبنان برگزار می‌شود.