760
به گزارش خبرگزاری مهر ، هشتمین دور گفت وگوی دینی اسلام و مسیحیت ارمنی حوزه سیلیسی، ۶ ...


88
هشتمین دور گفت‌وگوی دینی اسلام و مسیحیت ارمنی حوزه سیلیسی، 6 تا 8 تیرماه سال جاری در ...


944
به گزارش مجله بارش از خبرگزاری مهر، هشتمین دور گفت‌وگوی دینی اسلام و مسیحیت ارمنی ...


860
هشتمین دور گفت وگوی دینی اسلام و مسیحیت ارمنی حوزه سیلیسی، ۶ تا ۸ تیرماه سال جاری در ...


250
1 day ago · هشتمین دور گفت‌وگوی دینی اسلام و مسیحیت ارمنی حوزه سیلیسی، به همت مرکز گفت‌وگوی ...


791
هشتمین دور گفت‌وگوی دینی اسلام و مسیحیت ارمنی حوزه سیلیسی، در تیرماه آتی در لبنان ...


691
هشتمین دور گفت‌وگوی دینی اسلام و مسیحیت ارمنی حوزه سیلیسی، ۶ تا ۸ تیرماه سال جاری در ...


263
هشتمین دور گفت وگوی دینی اسلام و مسیحیت ارمنی حوزه سیلیسی ... برگزار می شود - / #وگوی# ...


620
هشتمین دور گفت‌وگوی دینی اسلام و مسیحیت ارمنی حوزه سیلیسی، 6 تا 8 تیرماه سال جاری به ...


255
هشتمین دور گفت‌وگوی دینی اسلام و مسیحیت ارمنی حوزه سیلیسی، به همت مرکز گفت‌وگوی ...


983
هشتمین دور گفت‌وگوی دینی اسلام و مسیحیت ارمنی حوزه سیلیسی، ۶ تا ۸ تیرماه سال جاری در لبنان برگزار می‌شود.