830
معاون فرهنگی وزارت علوم گفتمان‌سازی قرآنی در دانشگاه‌ها را یکی از اولویت‌های اصلی ...


568
گفتمان‌سازی قرآنی از اولویت‌های اصلی وزارت علوم/حضور 4 هزار کانون‌ قرآنی در دانشگاه ...


472
اقتصاد ایران: معاون فرهنگی وزارت علوم گفتمان‌سازی قرآنی در دانشگاه‌ها را یکی از ...


644
در حال حاضر چهار هزار کانون فرهنگ و قرآن در دانشگاه‌ها حضور دارند که 70 درصد این کانون ...


251
... های اصلی وزارت علوم ... سازی قرآنی در دانشگاه‌ها را یکی از اولویت‌های ...


750
... قرآنی و گفتمان‌سازی در این حوزه را از اولویت‌های اصلی وزارت علوم ... علوم به 4 هزار ...


329
گفتمان‌سازی قرآنی از اولویت‌های اصلی وزارت علوم حضور 4 ... 4 هزار کانون‌ قرآنی در ...


723
گفتمان‌سازی قرآنی از اولویت‌های اصلی وزارت علوم/حضور 4 هزار کانون‌ قرآنی در دانشگاه ...