903
گزارش عملکرد یک ساله "سازمان بازرسی پاکستان" و بررسی بیش از ۴۳ هزار ... سازمان بازرسی ...


782
گزارش عملکرد یک ساله سازمان بازرسی پاکستان و بررسی بیش از ۴۳ هزار مورد شکایت مردمی به ...


110
گزارش عملکرد یک ساله سازمان بازرسی پاکستان و بررسی بیش از ۴۳ هزار مورد شکایت ... سازمان ...


830
گزارش عملکرد یک ساله "سازمان بازرسی پاکستان" و بررسی بیش از ۴۳ هزار مورد شکایت مردمی


135
گزارش عملکرد یک ساله سازمان بازرسی پاکستان و بررسی بیش از 43 هزار مورد شکایت مردمی


554
گزارش عملکرد یک ساله "سازمان بازرسی پاکستان" و بررسی بیش از 43 هزار مورد شکایت مردمی .


487
رسیدگی به شکایات وارده از سازمان ها و نهادهای زیر در صلاحیت سازمان بازرسی کل کشور نبوده و این سازمان امکان رسیدگی به آن را ندارد.


157
گزارش عملکرد یک ساله "سازمان بازرسی پاکستان" و بررسی بیش از ۴۳ هزار مورد شکایت ...


962
گزارش عملکرد یک ساله "سازمان بازرسی پاکستان" و بررسی بیش از ۴۳ هزار مورد شکایت مردمی ...


812
گزارش عملکرد یک ساله سازمان بازرسی پاکستان و بررسی بیش از ۴۳ هزار مورد شکایت مردمی .


156
گزارش عملکرد یک ساله "سازمان بازرسی پاکستان" و بررسی بیش از ۴۳ هزار مورد شکایت مردمی ...


224
گزارش عملکرد یک ساله "سازمان بازرسی پاکستان" و بررسی بیش از ۴۳ هزار مورد شکایت ...


88
... در مورد خیلی از ... تأسیس سازمان; یک سال ... سازمان بازرسی ایران و ...


436
گزارش عملکرد یک ساله "سازمان بازرسی پاکستان" و بررسی بیش از ۴۳ هزار مورد شکایت مردمی ...