309
گزارش عملکرد یک ساله "سازمان بازرسی پاکستان" و بررسی بیش از ۴۳ هزار ... سازمان بازرسی ...


376
گزارش عملکرد یک ساله سازمان بازرسی پاکستان و بررسی بیش از ۴۳ هزار مورد شکایت مردمی به ...


769
گزارش عملکرد یک ساله سازمان بازرسی پاکستان و بررسی بیش از ۴۳ هزار مورد شکایت ... سازمان ...


383
گزارش عملکرد یک ساله "سازمان بازرسی پاکستان" و بررسی بیش از ۴۳ هزار مورد شکایت مردمی


485
گزارش عملکرد یک ساله سازمان بازرسی پاکستان و بررسی بیش از 43 هزار مورد شکایت مردمی


851
گزارش عملکرد یک ساله "سازمان بازرسی پاکستان" و بررسی بیش از 43 هزار مورد شکایت مردمی .


973
رسیدگی به شکایات وارده از سازمان ها و نهادهای زیر در صلاحیت سازمان بازرسی کل کشور نبوده و این سازمان امکان رسیدگی به آن را ندارد.


704
گزارش عملکرد یک ساله "سازمان بازرسی پاکستان" و بررسی بیش از ۴۳ هزار مورد شکایت ...


797
گزارش عملکرد یک ساله "سازمان بازرسی پاکستان" و بررسی بیش از ۴۳ هزار مورد شکایت مردمی ...


48
گزارش عملکرد یک ساله سازمان بازرسی پاکستان و بررسی بیش از ۴۳ هزار مورد شکایت مردمی .


908
گزارش عملکرد یک ساله "سازمان بازرسی پاکستان" و بررسی بیش از ۴۳ هزار مورد شکایت مردمی ...


397
گزارش عملکرد یک ساله "سازمان بازرسی پاکستان" و بررسی بیش از ۴۳ هزار مورد شکایت ...


418
... در مورد خیلی از ... تأسیس سازمان; یک سال ... سازمان بازرسی ایران و ...


311
گزارش عملکرد یک ساله "سازمان بازرسی پاکستان" و بررسی بیش از ۴۳ هزار مورد شکایت مردمی ...