813
جنگ در سوریه; بخشی از بهار عربی، زمستان عربی، منشأ گرفته از جنگ داخلی عراق، جنگ نیابتی ...


617
جنگندگان حزب بعث عراق القاعده در عراق جیش المهدی: ارتش آمریکا بریتانیا کردستان عراق