713
گروه مدیریت اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی کرسی «تغییر میدان مدیریت به نفع ...


234
به گزارش خبرگزاری مهر، گروه مدیریت اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با همکاری ...


140
کرسی «تغییر میدان مدیریت به نفع مدیریت جهادی؛ راهبردها و قاعده‌ها» از سوی گروه ...


893
کرسی «تغییر میدان مدیریت به نفع مدیریت جهادی؛ راهبردها و قاعده ها» از سوی گروه مدیریت ...


434
کرسی تغییر مدیریت به نفع مدیریت جهادی؛ راهبردها و قاعده‌ها - گروه مدیریت اسلامی ...


885
گروه مدیریت اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی کرسی «تغییر میدان مدیریت به نفع ...


712
کرسی تغییر مدیریت به نفع مدیریت جهادی؛ راهبردها و ... جهادی؛ راهبردها و قاعده ها از ...


825
کرسی ترویجی "تغییر میدان مدیریت به نفع مدیریت جهادی؛ راهبردها و قاعده‌ها" توسط گروه ...


41
برگزاری کرسی تغییر مدیریت به نفع مدیریت جهادی؛ راهبردها و قاعده‌ها


523
کرسی; کرسی ترویجی تغییر میدان مدیریت به نفع مدیریت جهادی؛ راهبردها و قاعده‌ها ... به ...


228
تغییر میدان به نفع مدیریت جهادی؛ راهبردها و قاعده‌ها خبرگزاری شبستان: در مدیریت ...


227
در مدیریت جهادی بناست نیازهای سه گانه طبیعی، روانی و اخلاقی انسان با اتکاء به سه ...


838
گروه مدیریت اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی کرسی «تغییر میدان مدیریت به نفع ...


251
تغییر میدان به نفع مدیریت جهادی؛ راهبردها و قاعده‌ها


368
خبرگزاری شبستان: در مدیریت جهادی بناست نیازهای سه گانه طبیعی، روانی و اخلاقی انسان با ...


903
کرسی ترویجی تغییر میدان مدیریت به نفع مدیریت جهادی؛ راهبردها و قاعده‌ها ... تغییر کند ...


994
کرسی تغییر مدیریت به نفع مدیریت جهادی؛ راهبردها و قاعده‌ها - حسین راز پنهان - منتشر شد


470
کرسی تغییر مدیریت به نفع مدیریت جهادی؛ راهبردها و قاعده‌ها; ... جهادی؛ راهبردها و ...


908
کرسی تغییر مدیریت به نفع مدیریت جهادی؛ راهبردها و قاعده ... و مسئولیت محتوای آن‌ها ...


250
کرسی ترویجی تغییر میدان مدیریت به نفع مدیریت جهادی؛ راهبردها و قاعده ها برگزار می شود.