842
گروه مدیریت اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی کرسی «تغییر میدان مدیریت به نفع ...


441
به گزارش خبرگزاری مهر، گروه مدیریت اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با همکاری ...


983
کرسی «تغییر میدان مدیریت به نفع مدیریت جهادی؛ راهبردها و قاعده‌ها» از سوی گروه ...


127
کرسی «تغییر میدان مدیریت به نفع مدیریت جهادی؛ راهبردها و قاعده ها» از سوی گروه مدیریت ...


117
کرسی تغییر مدیریت به نفع مدیریت جهادی؛ راهبردها و قاعده‌ها - گروه مدیریت اسلامی ...


693
گروه مدیریت اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی کرسی «تغییر میدان مدیریت به نفع ...


324
کرسی تغییر مدیریت به نفع مدیریت جهادی؛ راهبردها و ... جهادی؛ راهبردها و قاعده ها از ...


747
کرسی ترویجی "تغییر میدان مدیریت به نفع مدیریت جهادی؛ راهبردها و قاعده‌ها" توسط گروه ...


81
برگزاری کرسی تغییر مدیریت به نفع مدیریت جهادی؛ راهبردها و قاعده‌ها


221
کرسی; کرسی ترویجی تغییر میدان مدیریت به نفع مدیریت جهادی؛ راهبردها و قاعده‌ها ... به ...


625
تغییر میدان به نفع مدیریت جهادی؛ راهبردها و قاعده‌ها خبرگزاری شبستان: در مدیریت ...


584
در مدیریت جهادی بناست نیازهای سه گانه طبیعی، روانی و اخلاقی انسان با اتکاء به سه ...


641
گروه مدیریت اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی کرسی «تغییر میدان مدیریت به نفع ...


655
تغییر میدان به نفع مدیریت جهادی؛ راهبردها و قاعده‌ها


411
خبرگزاری شبستان: در مدیریت جهادی بناست نیازهای سه گانه طبیعی، روانی و اخلاقی انسان با ...


461
کرسی ترویجی تغییر میدان مدیریت به نفع مدیریت جهادی؛ راهبردها و قاعده‌ها ... تغییر کند ...


320
کرسی تغییر مدیریت به نفع مدیریت جهادی؛ راهبردها و قاعده‌ها - حسین راز پنهان - منتشر شد


334
کرسی تغییر مدیریت به نفع مدیریت جهادی؛ راهبردها و قاعده‌ها; ... جهادی؛ راهبردها و ...


776
کرسی تغییر مدیریت به نفع مدیریت جهادی؛ راهبردها و قاعده ... و مسئولیت محتوای آن‌ها ...


309
کرسی ترویجی تغییر میدان مدیریت به نفع مدیریت جهادی؛ راهبردها و قاعده ها برگزار می شود.