690
گروه مدیریت اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی کرسی «تغییر میدان مدیریت به نفع ...


95
به گزارش خبرگزاری مهر، گروه مدیریت اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با همکاری ...


293
کرسی «تغییر میدان مدیریت به نفع مدیریت جهادی؛ راهبردها و قاعده‌ها» از سوی گروه ...


583
کرسی «تغییر میدان مدیریت به نفع مدیریت جهادی؛ راهبردها و قاعده ها» از سوی گروه مدیریت ...


68
کرسی تغییر مدیریت به نفع مدیریت جهادی؛ راهبردها و قاعده‌ها - گروه مدیریت اسلامی ...


703
گروه مدیریت اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی کرسی «تغییر میدان مدیریت به نفع ...


715
کرسی تغییر مدیریت به نفع مدیریت جهادی؛ راهبردها و ... جهادی؛ راهبردها و قاعده ها از ...


163
کرسی ترویجی "تغییر میدان مدیریت به نفع مدیریت جهادی؛ راهبردها و قاعده‌ها" توسط گروه ...


602
برگزاری کرسی تغییر مدیریت به نفع مدیریت جهادی؛ راهبردها و قاعده‌ها


649
کرسی; کرسی ترویجی تغییر میدان مدیریت به نفع مدیریت جهادی؛ راهبردها و قاعده‌ها ... به ...


849
تغییر میدان به نفع مدیریت جهادی؛ راهبردها و قاعده‌ها خبرگزاری شبستان: در مدیریت ...


156
در مدیریت جهادی بناست نیازهای سه گانه طبیعی، روانی و اخلاقی انسان با اتکاء به سه ...


393
گروه مدیریت اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی کرسی «تغییر میدان مدیریت به نفع ...


969
تغییر میدان به نفع مدیریت جهادی؛ راهبردها و قاعده‌ها


849
خبرگزاری شبستان: در مدیریت جهادی بناست نیازهای سه گانه طبیعی، روانی و اخلاقی انسان با ...


23
کرسی ترویجی تغییر میدان مدیریت به نفع مدیریت جهادی؛ راهبردها و قاعده‌ها ... تغییر کند ...


673
کرسی تغییر مدیریت به نفع مدیریت جهادی؛ راهبردها و قاعده‌ها - حسین راز پنهان - منتشر شد


508
کرسی تغییر مدیریت به نفع مدیریت جهادی؛ راهبردها و قاعده‌ها; ... جهادی؛ راهبردها و ...


957
کرسی تغییر مدیریت به نفع مدیریت جهادی؛ راهبردها و قاعده ... و مسئولیت محتوای آن‌ها ...


972
کرسی ترویجی تغییر میدان مدیریت به نفع مدیریت جهادی؛ راهبردها و قاعده ها برگزار می شود.