815
گروه مدیریت اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی کرسی «تغییر میدان مدیریت به نفع ...


229
به گزارش خبرگزاری مهر، گروه مدیریت اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با همکاری ...


750
کرسی «تغییر میدان مدیریت به نفع مدیریت جهادی؛ راهبردها و قاعده‌ها» از سوی گروه ...


349
کرسی «تغییر میدان مدیریت به نفع مدیریت جهادی؛ راهبردها و قاعده ها» از سوی گروه مدیریت ...


12
کرسی تغییر مدیریت به نفع مدیریت جهادی؛ راهبردها و قاعده‌ها - گروه مدیریت اسلامی ...


546
گروه مدیریت اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی کرسی «تغییر میدان مدیریت به نفع ...


916
کرسی تغییر مدیریت به نفع مدیریت جهادی؛ راهبردها و ... جهادی؛ راهبردها و قاعده ها از ...


502
کرسی ترویجی "تغییر میدان مدیریت به نفع مدیریت جهادی؛ راهبردها و قاعده‌ها" توسط گروه ...


809
برگزاری کرسی تغییر مدیریت به نفع مدیریت جهادی؛ راهبردها و قاعده‌ها


138
کرسی; کرسی ترویجی تغییر میدان مدیریت به نفع مدیریت جهادی؛ راهبردها و قاعده‌ها ... به ...


687
تغییر میدان به نفع مدیریت جهادی؛ راهبردها و قاعده‌ها خبرگزاری شبستان: در مدیریت ...


498
در مدیریت جهادی بناست نیازهای سه گانه طبیعی، روانی و اخلاقی انسان با اتکاء به سه ...


477
گروه مدیریت اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی کرسی «تغییر میدان مدیریت به نفع ...


198
تغییر میدان به نفع مدیریت جهادی؛ راهبردها و قاعده‌ها


787
خبرگزاری شبستان: در مدیریت جهادی بناست نیازهای سه گانه طبیعی، روانی و اخلاقی انسان با ...


791
کرسی ترویجی تغییر میدان مدیریت به نفع مدیریت جهادی؛ راهبردها و قاعده‌ها ... تغییر کند ...


290
کرسی تغییر مدیریت به نفع مدیریت جهادی؛ راهبردها و قاعده‌ها - حسین راز پنهان - منتشر شد


834
کرسی تغییر مدیریت به نفع مدیریت جهادی؛ راهبردها و قاعده‌ها; ... جهادی؛ راهبردها و ...


683
کرسی تغییر مدیریت به نفع مدیریت جهادی؛ راهبردها و قاعده ... و مسئولیت محتوای آن‌ها ...


194
کرسی ترویجی تغییر میدان مدیریت به نفع مدیریت جهادی؛ راهبردها و قاعده ها برگزار می شود.